You are here:  / Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLGD / Chức năng – nhiệm vụ của phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng giáo dục
22-franchise-offer

Chức năng – nhiệm vụ của phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng giáo dục

 1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện hoạt động về công tác khảo thí, công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường.

 1. Nhiệm vụ
 2. Công tác khảo thí
 3. Xây dựng các văn bản hướng dẫn về khảo thí đúng quy chế của Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội, phù hợp với đặc thù của Nhà trường nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.
 4. Hướng dẫn về công tác khảo thí, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản về công tác khảo thí sau khi được ban hành.
 5. Giám sát việc xây dựng, quản lý đề thi tự luận, thi vấn đáp và trắc nghiệm cho tất cả các môn học trong Trường.
 6. Tổ chức các kỳ thi từ khâu chuẩn bị, coi thi, chấm thi, công bố điểm thi; thực hiện lưu trữ bài thi và phiếu ghi điểm thi theo quy định; kiểm tra, giám sát các kỳ thi của Trường theo phân cấp; giải quyết các tồn tại, vướng mắc và công tác phúc khảo bài thi.
 7. Tổ chức thực hiện đổi mới công tác thi, kiểm tra. Đề xuất, trang bị các phương tiện kỹ thuật cần thiết phục vụ cho quá trình tổ chức thi, chấm thi, đánh giá kết quả thi. Triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ vào các hoạt động khảo thí của Trường.
 8. Bàn giao kết quả thi, kiểm tra cho phòng Đào tạo theo tiến độ.
 9. Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn của cấp trên và tổ chức tập huấn cho giảng viên Nhà trường về công tác khảo thí.
 10. Kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm về công tác khảo thí của Trường (mỗi học kỳ 1 lần) và báo cáo kết quả cho Hiệu trưởng.
 11. Công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng
 12. Giúp Hiệu trưởng triển khai thực hiện đường lối, chính sách, các văn bản pháp quy về công tác đảm bảo chất lượng của Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội.
 13. Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện các nội dung về đảm bảo chất lượng giáo dục trong bộ tiêu chí đánh giá chất lượng do Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội ban hành, xây dựng và thực hiện tự đánh giá về công tác đảm bảo chất lượng của Nhà trường theo lộ trình của Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội.
 14. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung công việc, tích lũy các tài liệu và minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá và chương trình kiểm định chất lượng của Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội.
 15. Tham gia các đợt tập huấn chuyên môn hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảm bảo chất lượng.
 16. Cập nhật, cung cấp các thông tin về mảng công tác của đơn vị mình cho Website của nhà trường.
 17. Đánh giá rút kinh nghiệm về công tác đảm bảo chất lượng định kỳ 6 tháng 1 lần.
 18. Tiến hành các đợt khảo sát điều tra, phục vụ cho công tác đảm bảo chất lượng của Trường.
 19. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến chức năng được Hiệu trưởng giao.
 20. C. Quản lý đơn vị

      Giao ban hàng tuần định kỳ, theo dõi kỷ luật lao động (như chấm công hàng tháng), phân công quản lý theo mảng công việc và theo dõi tiến độ thực hiện. Khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ viên chức của phòng được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, ngoại ngữ, tin học…Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ viên chức của đơn vị.

      Quản lý và khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và các trang thiết bị của nhà trường, đơn vị.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu ( * )