You are here:  / Giới thiệu / Toàn văn diễn văn khai giảng của Hiệu trưởng

Toàn văn diễn văn khai giảng của Hiệu trưởng