You are here:  / Văn bản
Số: 3212/BVHTTDL-PC
Ngày: 04/08/2023
Cơ Quan: Bộ văn hoá thể thao và du lịch
Loại văn bản: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số: 100/QĐ-CĐNTTB
Ngày: 21/02/2019
Cơ Quan: TRƯỜNG CAO ĐẲNG VHNT TÂY BẮC
Loại văn bản: Quy chế, Quyết định
Số: 77/QĐ-BVHTTDL
Ngày: 16/08/2016
Cơ Quan: Bộ văn hoá thể thao và du lịch
Loại văn bản: Quyết định
Số: 2148/QĐ-BVHTTDL
Ngày: 20/06/2019
Cơ Quan: Bộ văn hoá thể thao và du lịch
Loại văn bản: Quyết định
Số: 34QĐ-LĐLĐ
Ngày: 05/05/2017
Cơ Quan: Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình
Loại văn bản: Quyết định
Số: 33/QĐ-LĐLĐ
Ngày: 05/05/2017
Cơ Quan: Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình
Loại văn bản: Quyết định
Số: Phiếu khảo sát
Ngày: 23/04/2017
Cơ Quan: TRƯỜNG CAO ĐẲNG VHNT TÂY BẮC
Loại văn bản: VĂN BẢN
Số: 725/TCDN-KDCL
Ngày: 12/04/2017
Cơ Quan: Tổng cục Dạy nghề
Loại văn bản: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số: 106/TCDN-DNCQ
Ngày: 19/01/2017
Cơ Quan: Tổng cục Dạy nghề
Loại văn bản: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số: 04/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày: 08/03/2017
Cơ Quan: Tổng cục Dạy nghề
Loại văn bản: Văn bản Quy phạm Pháp luật
Số: 06/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày: 08/03/2017
Cơ Quan: Tổng cục Dạy nghề
Loại văn bản: Văn bản Quy phạm Pháp luật
Số: 489A/QĐ-CĐNTTB
Ngày: 21/10/2016
Cơ Quan: TRƯỜNG CAO ĐẲNG VHNT TÂY BẮC
Loại văn bản: Quyết định
Số: 46/2016/TT-BLĐTBXH
Ngày: 28/12/2016
Cơ Quan: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Loại văn bản: Thông Tư