You are here:  / Văn bản
Số: 2148/QĐ-BVHTTDL
Ngày: 20/06/2019
Cơ Quan: Bộ văn hoá thể thao và du lịch
Loại văn bản: Quyết định
Số: 34QĐ-LĐLĐ
Ngày: 05/05/2017
Cơ Quan: Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình
Loại văn bản: Quyết định
Số: 33/QĐ-LĐLĐ
Ngày: 05/05/2017
Cơ Quan: Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình
Loại văn bản: Quyết định
Số: Phiếu khảo sát
Ngày: 23/04/2017
Cơ Quan: TRƯỜNG CAO ĐẲNG VHNT TÂY BẮC
Loại văn bản: VĂN BẢN
Số: 725/TCDN-KDCL
Ngày: 12/04/2017
Cơ Quan: Tổng cục Dạy nghề
Loại văn bản: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số: 106/TCDN-DNCQ
Ngày: 19/01/2017
Cơ Quan: Tổng cục Dạy nghề
Loại văn bản: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số: 04/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày: 08/03/2017
Cơ Quan: Tổng cục Dạy nghề
Loại văn bản: Văn bản Quy phạm Pháp luật
Số: 06/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày: 08/03/2017
Cơ Quan: Tổng cục Dạy nghề
Loại văn bản: Văn bản Quy phạm Pháp luật
Số: 489A/QĐ-CĐNTTB
Ngày: 21/10/2016
Cơ Quan: TRƯỜNG CAO ĐẲNG VHNT TÂY BẮC
Loại văn bản: Quyết định
Số: 46/2016/TT-BLĐTBXH
Ngày: 28/12/2016
Cơ Quan: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Loại văn bản: Thông Tư
Số: 03 QĐ CĐVHNTTB - ĐTN
Ngày: 12/01/2016
Cơ Quan: TRƯỜNG CAO ĐẲNG VHNT TÂY BẮC
Loại văn bản: Quyết định
Số: 43/2011/NĐ-CP
Ngày: 13/06/2011
Cơ Quan: Bộ Thông tin và Truyền thông
Loại văn bản: Văn bản Quy phạm Pháp luật
Số: Số: 430/BTTTT-CATTT
Ngày: 09/02/2015
Cơ Quan: Bộ Thông tin và Truyền thông
Loại văn bản: Tài liệu hướng dẫn
Số: Số: 22/2013/TT-BTTTT
Ngày: 23/12/2013
Cơ Quan: Bộ Thông tin và Truyền thông
Loại văn bản: Thông Tư
Số: 587/QD-BVHTTDL
Ngày: 07/03/2014
Cơ Quan: TRƯỜNG CAO ĐẲNG VHNT TÂY BẮC
Loại văn bản: Hướng Dẫn
Số: 01/2015/TTLT-BNV-BTC
Ngày: 20/11/2014
Cơ Quan: BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH
Loại văn bản: Thông Tư
Số: 108/2014/NĐ-CP
Ngày: 20/11/2014
Cơ Quan: Chính phủ
Loại văn bản: Nghị định