You are here:  / Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLGD / Phân Công Nhiệm Vụ Phòng Khảo thí Và Đảm Bảo Chất Lượng Giáo Dục Năm 2023
phan-cong-cong-viec-3-16599254624856

Phân Công Nhiệm Vụ Phòng Khảo thí Và Đảm Bảo Chất Lượng Giáo Dục Năm 2023

1. Đ/c: Đặng Trí Mẫn – Phó phụ trách phòng

– Phụ trách chung

+ Quản lý và điều hành chung, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về các hoạt động của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục;

+ Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc triển khai các hoạt động về Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

– Phụ trách trực tiếp công tác:

Chịu trách nhiệm quản lý, phân công và điều hành cán bộ thuộc phòng thực hiện theo chức năng được hiệu trưởng phê duyệt.

Đôn đốc kiểm tra công việc của các thành viên trong Phòng, định kỳ báo cáo hoạt động của Phòng với Ban giám hiệu.

1.1.Chỉ đạo công tác tổ chức thi kết thúc môn học.

1.2. Chỉ đạo công tác tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

1.3. Xây dựng và triển khai các quy định, quy trình đảm bảo chất lượng;

1.4. Xây dựng kế hoạch, triển khai công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo; Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng giáo dục.

1.5. Chỉ đạo giải quyết các vấn đề khiếu nại và các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.

1.6. Thư ký thường trực hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp -Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo;Tổng hợp thông tin đánh giá của các đơn vị, tổng hợp báo cáo tự đánh giá.

– Công tác khác: Phó chủ nhiệm UBKT Đảng; Chính trị viên phó BCHQS trường; Phó ban biên tập website;

 + Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên: Giảng viên khoa Mĩ thuật.

2. Đ/c: Đỗ Thị Kim Tuyến – Phó Trưởng phòng

– Phụ trách trực tiếp công tác:

2.1. Là người giúp việc cho Phụ trách phòng, chịu sự phân công của phụ trách phòng và chịu trách nhiệm trước Phụ trách phòng về những mặt công tác được phân công.

2.2. Khi Phụ trách phòng đi vắng, Phó Trưởng phòng được Phụ trách phòng uỷ quyền thay mặt Phụ trách phòng có đủ thẩm quyền như Phụ trách phòng, phụ trách các mặt công tác được uỷ quyền, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Phụ trách phòng về kết quả công tác đã được uỷ quyền.

2.3. Phụ trách, điều hành toàn bộ hoạt động của bộ phận thư viện.

2.4. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với Phụ trách phòng về những nhiệm vụ được phân công.

2.5. Tham gia các hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy theo nhiệm vụ của đơn vị khi được phân công.

2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

– Công tác khác: Chủ tịch công đoàn; Bí thư Chi bộ I; Công tác Văn phòng Đảng uỷ; Phụ trách tổ Khoa học công nghệ; Thành viên ban biên tập website.

3. Đ/c: Vương Thị Ngọc Quyên – Cán bộ phòng

* Tham mưu công tác Khảo thí và trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến khảo thí, cụ thể:

3.1. Chịu trách nhiệm kiểm đề, in sao, đóng gói đề thi kết thúc môn học theo kế hoạch.

3.2. Quản lý hồ sơ tổ chức thi kết thúc môn học, chấm thi của các đơn vị; Chịu trách nhiệm làm phách bài thi, giám sát chấm thi, ghép phách, lên điểm kỳ thi kết thúc môn học theo kế hoạch và bàn giao điểm thi cho phòng Đào tạo QLKH & HTQT (hình thức thi viết)

3.3. Xây dựng, triển khai kế hoạch Hội giảng nhà giáo GDNN năm 2023. Thư ký Hội giảng nhà giáo GDNN năm 2023.

3.4. Tham gia các hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy theo nhiệm vụ của đơn vị khi được phân công.

* Tham mưu công tác Đảm bảo chất lượng và trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến Đảm bảo chất lượng, cụ thể:

3.5. Thư ký Hội đồng tự đánh giá, Kiểm tra, đôn đốc, thu thập hồ sơ minh chứng của các đơn vị liên quan trong việc thực hiện kế hoạch BĐCL, quản lý cơ sở dữ liệu và hồ sơ, tài liệu BĐCL;

3.6. Xây dựng và triển khai kế hoạch Khảo sát đơn vị sử dụng lao động.

* Công tác khác

+ Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của phòng (từ năm 2022 trở về trước), thủ quỹ Phòng.

+ Thực hiện chấm công của phòng.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

+ Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên: Giảng viên Tiếng anh – Khoa KTCB&CSN.

4. Đ/c: Đặng Hữu Tuấn Anh – Cán bộ phòng

* Tham mưu công tác Khảo thí và trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến khảo thí, cụ thể:

4.1. Phụ trách quản lý ngân hàng đề thi.

4.2. Chịu trách nhiệm phối hợp với các khoa, phòng liên quan tổ chức các kỳ thi kết thúc môn học; xây dựng lịch thi, phân công cán bộ coi thi kết thúc môn học theo kế hoạch.

4.2. Phối hợp in sao đề thi, thu nhận bài thi, làm phách bài thi, giám sát chấm thi, ghép phách, lên điểm kỳ thi kết thúc môn học theo kế hoạch.

4.4. Phối hợp thực hiện kế hoạch Hội giảng nhà giáo GDNN năm 2023.

4.5. Tham gia các hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy theo nhiệm vụ của đơn vị khi được phân công.

* Tham mưu công tác Đảm bảo chất lượng và trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến Đảm bảo chất lượng, cụ thể:

4.6. Thư ký Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Kiểm tra, đôn đốc, thu thập hồ sơ minh chứng. Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo kế hoạch được phân công cụ thể;

4.7. Xây dựng và triển khai kế hoạch Khảo sát HSSV.

* Công tác khác:

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

+ Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên: Giảng viên giảng dạy giáo dục thể chất – Khoa KTCB&CSN;

+ Bí thư đoàn thanh niên.

5. Đ/c: Đoàn Minh Phúc – Cán bộ phòng

* Tham mưu công tác Khảo thí và trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến khảo thí, cụ thể:

5.1. Chịu trách nhiệm tổng hợp quy đổi, tính công chấm thi, coi thi, ra đề kỳ thi kết thúc môn học.

5.2. Tham gia các hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy theo nhiệm vụ của đơn vị khi được phân công.

* Tham mưu công tác Đảm bảo chất lượng và trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến Đảm bảo chất lượng, cụ thể:

5.3. Thư ký Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo. Kiểm tra, đôn đốc, hồ sơ minh chứng, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo kế hoạch được phân công cụ thể;

5.4. Chịu trách nhiệm nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch khảo sát nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên qua hệ thống mạng; tổng hợp kết quả, báo cáo.

5.5. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch khảo sát ý kiến của giảng viên về chương trình đào tạo dành cho nhà giáo cán bộ tham gia giảng dạy, tổng hợp kết quả, báo cáo.

* Công tác khác:

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

+ Thư ký các cuộc họp Phòng.

+ Phụ trách cơ sở vật chất, trang thiết bị của phòng.

+ Cập nhật, cung cấp các thông tin về mảng công tác của đơn vị mình lên Website của nhà trường.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

+ Thành viên Tổ Khoa học – Công nghệ; Ban biên tập website

6. Đ/c: Nguyễn Thị Hằng – Cán bộ phòng

6.1. Chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện kế hoạch theo dõi, kiểm tra hoạt động lên lớp của giảng viên: Chương trình, lịch học, tiến độ thực hiện của giảng viên (tổng hợp báo cáo theo tuần).

6.2. Nhận bảng điểm thi kết thúc môn học từ phòng Đào tạo QLKH & HTQT, chịu trách nhiệm kiểm tra danh sách xét điều kiện dự thi kết thúc môn học của HSSV, phô tô bảng điểm thi kết thúc môn học theo kế hoạch.

6.3. Chịu trách nhiệm thu nhận bài thi kết thúc môn học (giao nhận biên bản coi thi, chấm thi), phối hợp làm phách bài thi, giám sát chấm thi.

6.4. Chuẩn bị đầy đủ giấy thi, giấy nháp và túi đựng bài thi.

6.5. Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, lần vết học sinh sinh viên tốt nghiệp.

* Công tác khác:

 + Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của phòng, triển khai các văn bản đi, đến của phòng (trong năm 2023).

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

 + Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên: Giảng viên dạy các môn Đại cương – Khoa KTCB&CSN

PHÒNG KHẢO THÍ &ĐBCLGD

RelatedPost

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu ( * )