You are here:  / Tin tức - Sự kiện / Uncategorized / 90 mùa xuân vinh quang của Đảng
ảnh tuyên truyền 3.2

90 mùa xuân vinh quang của Đảng

Trong 90 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra chủ trương, đường lối, phương pháp cách mạng đúng đắn để lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xin giới thiệu Bộ tài liệu tuyên truyền nhân kỷ niệm 90 năm xây dựng và trưởng thành  Đảng Cộng sản Việt Nam (03.02.1930 – 03.02.2020) của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.2.9

3.2.10

3.2.11

3.2.12

3.2.13

3.2.14

3.2.15

3.2.17

3.2.18

3.2.19

3.2.20

3.2

 

RelatedPost

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu ( * )