You are here:  / Thư viện / Trung tâm Thông tin - Thư viện / Chức năng nhiệm vụ của trung tâm Thông tin – Thư viện
tải xuống

Chức năng nhiệm vụ của trung tâm Thông tin – Thư viện

1. Chức năng

Trung tâm có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học thông qua việc lưu trữ, khai thác, sử dụng các loại tài liệu, dữ liệu có trong thư viện (tài liệu chép tay, in, sao, chụp, khắc trên mọi chất liệu, tài liệu điện tử, cơ sở dữ liệu trên mạng Internet…) và cơ sở vật chất, trang thiết bị, mạng thông tin của Trường do Trung tâm quản lý.

Quản lý điều hành hệ thống mạng công nghệ thông tin, Website Trường phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác quản lý, điều hành và các hoạt động khác.

2. Nhiệm vụ

Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện và tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án, chương trình ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ yêu cầu phát triển của nhà trường.

Bổ sung, phát triển, cập nhật nguồn thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của nhà trường; thu nhận các tài liệu do nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ của cán bộ, giảng viên và các dạng tài liệu khác.

Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lí tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp, thiết lập mạng lưới truy cập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; xây dựng các cơ sở dữ liệu; biên soạn các ấn phẩm thông tin thư viện.

Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin – thư viện tại chỗ và trên mạng thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của nhà trường và quy định của pháp luật; hướng dẫn các đơn vị và cá nhân trong trường thực hiện đúng quy định quản lý và cập nhật thông tin trên Website trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc.

Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiến tiến vào công tác thông tin, thư viện.

Bảo quản kiểm kê định kì vốn tài liệu, cơ sở vật chất, kỹ thuật và tài sản khác của Trung tâm, tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và trao đổi thông tin, tư liệu, dữ liệu với các thư viện trong và ngoài hệ thống.

Thực hiện báo cáo về công tác thông tin, thư viện theo quy định.

RelatedPost

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu ( * )