You are here:  / Uncategorized / Tổ chức Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
3

Tổ chức Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

  1. Đ/c Nguyễn Thị Kim Hoa – Phó trưởng phòng phụ trách – Chịu trách nhiệm chung

– Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về hoạt động của phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng;

– Xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung, biện pháp thực hiện về công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

– Xây dựng, thực hiện nội dung kế hoạch đã đề ra.

– Đôn đốc kiểm tra công việc của các thành viên trong Phòng, định kỳ báo cáo hoạt động của Phòng với Hiệu trưởng.

– Chịu trách nhiệm quản lý, phân công và điều hành cán bộ thuộc phòng thực hiện theo chức năng được hiệu trưởng phê duyệt.

– Chỉ đạo giải quyết các vấn đề khiếu nại và các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.

  1. Đ/c Đặng Trí Mẫn – Phó trưởng phòng

– Là những người giúp việc cho phụ trách phòng, chịu sự phân công của phụ trách phòng và chịu trách nhiệm trước phụ trách phòng về những mặt công tác được phân công.

– Khi phụ trách phòng đi vắng, phó phòng được phụ trách phòng uỷ quyền thay mặt phụ trách phòng có đủ thẩm quyền như phụ trách phòng, phụ trách các mặt công tác được uỷ quyền và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và phụ trách phòng về kết quả công tác đã được uỷ quyền.

– Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với phụ trách phòng về những nhiệm vụ được phân công.

– Ký thay phụ trách phòng khi được phụ trách phòng uỷ quyền.

– Phân công thực hiện công tác khảo thí, làm các báo cáo tổng hợp về công tác khảo thí.

– Trực tiếp quản lý ngân hàng đề thi.

– Trực tiếp in sao đề thi học phần theo kế hoạch nhà trường.

– Thư ký thường trực hội đồng tự đánh giá: tổng hợp thông tin đánh giá các đơn vị, báo cáo tổng hợp đánh giá.

– Phối hợp cùng chuyên viên phòng Đào tạo kiểm tra, kiểm soát kỷ cương dạy học.

– Phụ trách quy trình khảo sát (bảng hỏi, phiếu khảo sát, báo cáo tổng hợp khảo sát…)

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

  1. Đ/c Đặng Hữu Tuấn Anh – Cán bộ phòng

– Phân công thực hiện công tác đảm bảo chất lượng.

– Làm các báo cáo tổng hợp về công tác đảm bảo chất lượng.

– Phối hợp quản lý ngân hàng đề thi.

– Phối hợp in sao đề thi học phần theo kế hoạch nhà trường.

– Phối hợp quy trình khảo sát (bảng hỏi, phiếu khảo sát, báo cáo tổng hợp khảo sát…)

– Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện hoạt động dạy học: chương trình, lịch học, tiến độ thực hiện.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

  1. Đ/c Trần Nguyễn Thiên Trang – Cán bộ phòng

– Tham gia các hoạt động kiểm tra theo nhiệm vụ của đơn vị.

– Quản lý văn bản, hồ sơ lữu trữ và làm báo cáo tổng hợp về công tác Thanh tra giáo dục.

– Phối hợp in sao đề thi học phần theo kế hoạch nhà trường.

– Phối hợp quản lý ngân hàng đề thi.

– Phụ trách cơ sở vật chất, trang thiết bị của phòng.

– Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của phòng.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

RelatedPost

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu ( * )